بایگانی برای آذر , ۱۳۹۵

بندر شرفخانه گلشنا (صدایم کن)

صدایم کن صدایم کن

ولی آهسته آهسته

دلم می لرزد و عاشق

چو مرغ عشق پر بسته

ببین اشک روانم را

روان چون عاشق خسته

صدایم کن

که محتاجم  تو می دانی

صدایم در گلوچون تار بشکسته

برایم هنگ غم دارد

            (گلشنا)