بایگانی برای مهر , ۱۳۹۵

بندر شرفخانه گلشنا (پاکان)

Image result for دریا‎

قضاوت ناعادلانه ظلم است

درآن شجاع وپاک باشید ودانا

عدالت را غیر آن ننمایانید

همدیگر را گمراه نکنید

دادگستر باشید و از حق جانبداری کنید            

همانا عادل باشید

خدا ناظر بر افکار و اعمال شماست

تحت تاثیر هراس وعاطفه قرار نگیرید

برای خود ودیگران یکسان بیندیشید

                                 ( مهداء)