بایگانی برای شهریور , ۱۳۹۵

بندرشرفخانه گلشنا ( پاکان )

Image result for ‫خانواده‬‎

شاد باشید وهمدیگر را شاد کنید

تقرب شادی و محبت صادقانه بخدا

تقرب بخشش در راه خدا بخدا است

سهمی از شادیها را بدیگران هدیه کنید

 کودکان سهمشان بیشتر است

عوامل شادی  با وقار پسندیده است

 برای خشنودی و رضایت خدا پسندیده تر است

شادیها و غمها دست خدا است

                                               (  مهداء)