بایگانی برای فروردین , ۱۳۹۵

بندر شرفخانه (گلشنا) غوغا

این بهاران همه از عاشق تمنا میکنند

               چشمها از اشک حیرت همچو دریا میکنند

می زند گلها جوانه خاک زیبا میشود

                 کوه را سرسبز وپرگل تا به فردا میکنند

عاشق دیوانه می چیند زگلها دسته گل

             صفره ی دل را همانا همچو صحرا میکنند

میرسد از کوه ودریا بی تومن در مانده ام

              این رقیبان بی خبر از عشق حاشا میکنند

یا دعا کن سوی تو افتد گذارم ای صنم

              یا بگو کو (گلشنا) درعشق غوغا میکند

                                                                                            (گلشنا)