بایگانی برای مرداد , ۱۳۹۴

بنده ی عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

آن نگاهی که مرا شهره وپاینده نمود

                       عاجزم کرد ه به درگاه گدا بنده نمود 

آنکه با رمز نگاهی منو زنجیر کشید

                     دید من بنده ی عشقم لبکی خنده نمود

من اگر بنده ی عشقم تو چرا توبه کنی

                    بارها توبه شکستم  منو شرمنده  نمود

منت عشق فقط عاشق دیوانه کشید

                گرچه در روضه رقیبان همه بازنده  نمود

                                                    (گلشتا)