بایگانی برای تیر , ۱۳۹۴

چشم خمار (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

هراسم از نگاه چشم مست است

               که امشب چشم ساقی می پرست است

چنان آلوده  ی چشم خمارم

                   ندانستم که ساقی چیره دست است

بخوان ساقی مرا مشتاق می کن

                   دلم امشب به میخانه به بست است

اگر مجنون شدم بر من ننالید

               به می سیراب کن وین از الست است

رهایم (گلشنا) در زیر پایش

                      مرا اقبال اول هرچه هست است

                                                                                        (گلشنا)

دل سوخته (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

نیمه شعبان صراط جنت است
شربت وشهد بساط جنت است
(گلشنا)

شبانه ذورق من غرق آب است

                           هوای ساحل ودریا خراب است

جدایی آتشی سوزان بپا کرد

                       نرنجان سوخته این دل ثواب است

حکایت حاکی از عشق وجنون باد    

                           دل بیچاره ی عاشق کباب است

زساحل فاصله اشکم در آورد

                          تو گفتی آرزوهایم سراب است ؟

نگودیوانه ام کردی به دریا

                    همین باران که بینی اشک ناب است

به چشمم اشک ودل هم پرزخون شد

                   تو اشکات (گلشنا)رنگ شراب است

                                               (گلشنا)