بایگانی برای اردیبهشت , ۱۳۹۴

دلربا (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

سلام تبریک……………

رهبر آزادگان حسین است

                  منجی دین و قرآن حسین است

دین پرچمین اوجالدان حسین دور

                 یزیدی تخدن سالان حسین دور

                                                 (گلشنا)

 

بل هوس درحیطه ی دل خود نمایی میکند

                 عاشق دیوانه چون نی بی نوایی می کند

ای دل غم دیده بنگرسیلی ازغمها هنوز

                    بر دل خونین عاشق پاگشایی می کند

حیف دل؛ در این بهارکم بهایی دل بری

                   میخرد دل؛ میبرد دل؛ دلربایی می کند

آن که دم دردم سراغم می گرفتی بی بدل

                    رفته تنهایم زتنها؛ بی وفایی می کند

                                             ( گلشنا )