بایگانی برای اسفند , ۱۳۹۳

خلوت شب (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

نصف شب آئین ذکرت خلوت شب را شکست

               مست مجنون تو بودم  رکن منسب را شکست

بی توبودم با تو گشتم بی خبر چشمم گریست

                   فرض ترسیم  جمالت خجلت لب را شکست

حرف هایم غنچه کرد و کلمه هایم  شد دعا

                خواب بودم پرده ی بین من ورب را شکست

خواب غفلت همچوپروانه پرید وگشت وشد

                 ناگهان  نادی  مهار بست مرکب را شکست

( گلشنا ) از حرف هایت سر ؛ بلندا می رود

             شعرتوچون گوهری سانسورمطلب را شکست

                                                       ( گلشنا )

عید نوروز است دل را پاک ساز

                                صفره دل را نمودن بازِ باز

عید را الفت بهاء بهتر است

                                می شود دلهای عالم دلنواز

                                                   (گلشنا)

بایرام گلدی یانیش اولسا بایرام دی

                گوروش اوپوش تانیش اولسا بایرام دی

گلین آتاق کودورتین داشی نی

                    ایل دونوری باریش اولسا بایرام دی

                                                  (گلشنا)