بایگانی برای بهمن , ۱۳۹۳

بوی باران (گلشنا احمدزاده بندر شرفخانه

 بوی باران

نم نمک از چشمه ی چشمان تو

                         مژده ای از بوی باران می رسد

 ابر چشمانت که باریدن گرفت

                         عاشق دل داده را جان می رسد

قطره ی غلطان روی گونه ها

                         تشنه ای را آب نیسان می رسد

درد بی درمان عاشق لحظه ای

                          از نگاه تو به درمان می رسد

(گلشنا) تو عاشقی لفظ کلام

                        خاطرم نا گفته اینسان می رسد

                                           (گلشنا)

دلداده (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

شبی  پیمانه ای می نوش کردم

دل و  دلداه  را  آغوش  کردم

شبی پیمانه ای می دست من بود

نمی دانم کجا  کی دست من بود

شبی پیمانه ای می خنده می کرد

به کنج خانه ای می خنده میکرد

شبی پیمانه و می  ناگران  بود

دل و میخانه و نی ناگران  بود

شبی پیمانه و می را سخن بود

سخن ازساقی شیرین سخن یود

شبی پیمانه ای می  سر کشیدم

 ندیده  عشق  ساقی  پر کشیدم

                        (گلشنا)