بایگانی برای بهمن , ۱۳۹۳

خلوت شب (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

شبی با خالقم خلوت نمودم

                               عبادت کردم وشعری سرودم

من وتو فاصله خیلی زیاد است

                                تودر اوج صعودی من فرودم

توحامی ی منی درهر سه حالت

                            چه نطفه؛علقه وچه مضعه بودم

شدم عاشق مرا احسنت گفتی

                                  دل؛ زیبا جمالی   را   ربودم

 وجودم را به دل زینت نمودی

                                 خودم را با همان دل آزمودم

توبی همتا تورحمن الرحیمی

                                ولی من بنده ی خوبی نبودم

                                              (گلشنا)

قلبهای محبوس (گلشنا) احمدزاده بندر شرفخانه

اشنایی های بلبل اول از بوی گل است

                                         انتخاب دوم از زیبایی روی گل است      

بلبلی از رنگ قرمز بلبلی از رنگ زرد

                                     بلبلی مشتاق برگ وخط ابروی گل است

قلبهای عاشق محبوس اندر سینه ها

                               پرکشان در افت وخیز وراهی سوی گل است

زخمهای بلبل عاشق زخار نوک تیز

                                   چاره ای دیگر ندارد خاطر خوی گل است

بلبل خوش خلق وزیبا بوی خوش با روی خوش

                                     عطر منقار هزار ازبوی کندوی گل است

                                                                          (گلشنا)