بایگانی برای آذر , ۱۳۹۳

دلخون (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

 

درونِ سینه ام دل غرقِ خون است

                                   که  دلداران خبر از آن  ندارند

چه می شد اندرون سینه ی من

                                 به جای قلب من سنگی  گذارند

( گلشنا )

مرانم بی تو دنیا حبس غم ساز است 

                          نجات من به لبخند و  کمی ناز است

پریشانم توهم مستی ومجنونِ پریشانی

                         دلت با  قلب خونین من  همراز است

 و                         (گلشنا)

دعوت  :     Mhdee33.persianblog.ir

 

صدایم کن(گلشنا)احمدزاده بندرشرفخانه

صدایم کن
 

صدایم کن به زنجیر بساط غم اسیم

                                     نجاتم ده به خلوتگاه ویرانه نمیرم

به فریادم کسی هرگز به بالینم نیامد

                                  برخسارم نگررنج فراقت کرده پیرم

رجزخواندم ندانستم حریف او نبودم

                              بگودآمدچنان زد برزمین خرد وخمیرم

چو بیگانه مرا در آسمان غم فروشان

                                بنال ای دل رجزهای ترا بردل نگیرم

کنون مستم ره میخانه را گم کرده ام من

                           رها یم کن به میخانه روم که گشته دیرم

ندارم جزدل خونین که آن هم هدیه دادم

                             به بالینم بیا تا ( گلشنا) آسان به میرم

                                                                                           (گلشنا)

در گرو عشق (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

از خشم طبیعت نگران در پی اویم

                                       چون در گروم به فکر حفظ آبرویم

گه سجده کنم گاه مکبر به سجودم

                                        شاید رصدی کند زانجام و زخویم

صد بار دگر سبوی آب خنک آرند

                                      صد سال دگر تشنه ی آن نم سبویم

درحوصله ام حوصله زمان نگنجد

                                  ناقوس فلک زنگ خورد که آن بجویم

از عشق مرا خالق من هزار آموخت

                                      از گفتنی ی هزار؛ جز یکی نگویم

عاشق نشدی عشق ندانی که ندانی

                                       عاشق نتواند نکند نظر به سویم

                                                                  (گلشنا)