بایگانی برای مرداد , ۱۳۹۳

خانه دل (گلشنا) احمدزاده بندرشرفخانه

ابرها گریه کنان نعره به لب

                          آتش  خشم  به  دردانه  زدند

 بادها در دل کوه ودل دشت

                       همه را زوزه کشان  شانه زدند

قطره ها روی خنک پایه ی باد

                         سرکی   بر در هر خانه  زدند

چشمها باز ولی مست آلود

                          نگهی  بر دل   مستانه  زدند

همه از مکر رقیبان دو رو

                        داغ  دل  از  پر پروانه   زدند

عاشقان پاک تر از پاکی  گل

                     (گلشنا)  لب ، لب  پیمانه   زدند

                                             (گلشنا)