بایگانی برای آبان , ۱۳۹۲

ذورق (گلشن) مهدیقلی احمدزاده

             

شبی با ذورق تنگ و شکسته                                                     

زدم پهناورین دریای دنیا                                                            

نه پارویی زدم نه دل شکستم                                                  

سکوت دلربایی جلوه می کرد                                                      

من آنرا با نوای نی شکستم                                                        

نوای نی چو موج انتهایی                                                         

به روی آب دریا پرسه می زد                                                   

مرا از خشم امواج خروشان                                                     

چه باکم که سوار موج بودم                                                    

کنار لیلی خود می نشستم                                                           

و دردریای عشقش غرق گشتم                                               

نمردم شعر زورق را سرودم                                                      

تو را (گلشن) به اوصافی که داری                                             

به صدق وعشق پاکت می پرستم

                             ( گلشن)

امضائ عشق ( گلشن ) مهدیقلی احمدزاده


یا حسین

              شد محرم مسجد ومحراب گفت

              با ستاره این سخن مهتاب گفت

              درمدینه  رمز آن  احباب  گفت

              سید  عشاق  را  دریاب   گفت

                                            می کند با خون خود امضای عشق

             زاهد  خلوت نشین  پیمان شکست

             عاشق  دیوانه  با  رندان   نشست

             شب نشین از نیمه شب  رخت بست

             گشت عاشق هرکه بود وهرچه هست

                                          می نه ارزد این جهان منهای عشق

             کربلا با عشق بر پا می شود

             کربلا با خون  دریا  می شود

             کربلا با  کعبه همتا  می شود

             ساقی آن  کعبه زهرا می شود

                                           می شود در کربلا  معنای  عشق

              کربلا  خونین  و رنگین  می شود              

             کار زینب سخت وسنگین می شود

             فاطمه  غمگینِ غمگین   می شود

             هتک حرمت بر خود دین می شود

                                           می دهد سررهبر دین پای عشق

             کربلا   گهوار   اصغر   می شود

             غنچه ای نشکفته  پرپر می شود

             نوک  پیکان سوی حنجر می شود

             خون  حنجر  شیر  مادر می شود

                                        طفل  زهرا  می شود همتای عشق

کربلا زینت شعر( گلشن)                                       (گلشن)